Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У ЧАЧКУ
2
6. септембар  2017. године

 

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТУ ЧАЧКУ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА упис кандидата  на мастер академске студије у школској 2017/2018. години

 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ на студијском програму:

  • АГРОНОМИЈА са модулима Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Заштита биљака и Зоотехника, за стицање академског назива мастер инжењер пољопривреде (32 студента);
  • ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА  за стицање академског назива мастер инжењер технологије (16 студената).

 

На основу Одлуке Владе Републике Србије о броју студената мастер  академских студија који се финансирају из буџета у шк. 2017/2018. години одобрено је 15  места.

 

1. Услови конкурисања:

На мастер академске студије могу се уписати лица која су завршилаосновне академске студије из одговарајућих областии стекла 240 ЕСПБ бодова, као и лица која су завршила  факултет по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању ("Службени Гласник  РС" бр. 76/05).

Кандидати  који конкуришу за упис на мастер академске студије ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА, а немају стечено звање дипломираног инжењера технологије полажу пријемни испит издва предмета  и то: Физичка хемија и Технолошке операције.

 

2. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упис утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским студијама.

 

3. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

-          пријава са биографијом;

-          оверена копија дипломе;

-          извод из матичне књиге рођених или венчаних;

-          извод из држављанства;

-          уверење о положеним испитима, као и план и програм студијског програма факултета, ако основне студије нису завршене на Агрономском факултету у Чачку.

Пријављивање кандидата: од 26.септембра до 10. октобра 2017. године (8 до 14 часова).

Полагање пријемног испита: 11. октобра 2017.године у 10 часова.

За полагање пријемног  испита треба уплатити 2.500,00 динара на жиро рачун факултета  840-948666-13.

Објављивање прелиминарне ранг листе: 11. октобра 2017. године до 15 часова.

Објављивање коначне ранг лист: 13. октобра 2017. године.

Упис примљених кандидата: 16. и 17 октобра  2017. године (8 до 14 часова).

Кандидати који стекну право на упис подносе:

-          доказ о уплати накнаде за комплет образаца за упис у износу од 1.100,00 динара

-          комплет за упис преузима се у студентској служби  Факултета;

-          две фотографије формата 40х60 mm;

-          доказ о уплати накнаде за школарину самофинансирајућих студената у износу од 48.000,00 динара (годишња школарина) и може се уплатити у три рате.

-          годишња школарина за студенте-стране држављане износи 1.500 евра.

-          по потреби и друге доказе.

 

Контакт телефон за добијање информација је 032/ 303-405