Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У ЧАЧКУ
13
. октобар  2017. године

 

Агрономски факултет у чачку  РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА

упис кандидата  докторске академске студије

у школској 2017/2018. години

 

А) ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - студијски програм АГРОНОМИЈА, за стицање научног назива доктор биотехничких наука, трају три године.

12 студената (5 студената који се финансирају из буџета и 7 студената који се сами финансирају).

 

  1. Услови конкурисања:

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

а) завршен факултет уз претходно остварени обим студија од 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама на агрономским, тј. пољопривредним факултетима и другим сродним факултетима са најмањом просечном оценом 8,00 (осам) на основним и мастер академским студијама, односно еквивалентном оценом из других система оцењивања;

б) лице које је завршило студије по прописима пре доношења Закона о високом образовању из 2005.године, са најмањом просечном оценом 8,00 (осам) може да упише докторске студије, под истим условима као и лице које има диплому завршених мастер академских студија.

  1.  Нема полагања пријемног испита.

 

  1. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

      -     пријаву са биографијом;

-          оверене копије диплома са основних и мастер студија;

-          извод из матичне књиге рођених или венчаних;

-          извод из држављанства;

-          уверење о положеним испитима, као и план и програм студијског програма факултета, ако основне и мастер студије нису завршене на Агрономском факултету у Чачку.

 

  1. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упису прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастерстудијама, и на основу остварених научних резултата у складу са општим актомУниверзитета.

Број бодова по основу успеха и број бодова по основу дужине студирања израчунавају се тако штоуструктури од максималних 100 бодова 75% носи просечна оцена, а 25% дужина студирања рачуната на целу годину.

Број бодова по основу успеха на претходним нивоима студијаизрачунава се према формули:

Број бодова = просечна оцена на основним и дипломским академским студијама х75/10

Број бодова по основу дужине студирања према формули:

Број бодова =  100 / број година студирања (за четворогодишње студије)

Број бодова =  125 / број година студирања (за петогодишње студије).

Право уписа стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја студената.

 

  1. Начини и рокови за подношење жалби на утврђени редослед:

Кандидат може поднети жалбу на регуларност конкурса и своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања ранг листе на Факултету. Жалба се подноси Комисији за докторске студије, на чији предлог декан доноси решење по жалби року од 24 сата од момента пријема приговора.

 

  1. Висина школарине: 100.000.- динара (годишња школарина) и може се уплатити у три рате.

 

  1. Упис страних држављана:

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, под условом да: достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним ЕСПБ бодова; пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета; и ако је здравствено осигуран.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.

Школарина за студенте-стране држављане износи 1.500 евра по години студија. Уплаћује се цела сума приликом уписа.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на Факултет под истим условима као и држављанин Републике Србије.

  1. Кандидати који стекну право на упис подносе:

-          комплет за упис преузима се у студентској служби  Факултета;

-          две фотографије формата 40х60 mm;

-          доказ о уплати накнаде за школарину самофинансирајућих студената у износу од 100.000,00 динара (годишња школарина) и може се уплатити у три рате.

-          по потреби и друге доказе.

 

Конкурсни рок: Пријава кандидата траје до 28. октобра2017. године.

 

Прелиминарна ранг листа кандидата биће објављена 31.октобра2017. године.

 

Коначна ранг листа кандидата биће објављена 03.новембра  2017. године.

 

Упис кандидата: 06.новембра 2017. године.

 

Контакт телефон за добијање информација је 032/ 303-405