Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

1.  Седиште:  Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет Чачак,

Катедра за биологију, микробиолошку биотехнологију

и заштиту биљака и производа,

2.  Руководилац: Проф. др Лека Мандић

3.  Истраживачи: проф. др Драгутин А. Ђукић

др Лека Г. Мандић

др Горан Мароквић

др Драго Милошевић

4. Остало особље

Лаборанти: Љиљана Милетић

 

5. Задатак

У Лабораторији за микробиологију се врше испитивања која се базирају на издвајању чистих култура микроорганизама, изучавању морфолошко-одгајивачких и других особина микроорганизама значајних за пољопривредну производњу и обуку студената за рад у савременим погонима за производњу и прераду хране. Ту се врше испитивања бројности и ензимске активности појединих систематских и физиолошких група микроорганизама у различитим биогеосферама (земљиште, вода, ваздух, и биолошки материјал). У циљу израде дипломских, специјалистичких, магистарских и докторских теза, и интерних анализа лабораторија је оспособљена и за анализу животних намирница биљног и животињског порекла.

Што се тиче анализа земљишта, у микробиолошкој лабораторији се врши одређивање бројности микророргнизама (укупне бројности микроорганизама, бројности земљишних гљива, актиномицета, амонификатора, азотофиксатора, олигонитрофила, нитрификатора, целулолизатора, амилолизатора и др.), и њихове активности (целулолитска активност, протеолитска и уреолитска активност, активност амилаза и др). Слични параметри се анализирају и у другим биогеосферама. На основу свих ових параметра врши се оцена продуктивности и биолошког статуса наведених средина.

Поред тога, у анализи животних намирница, као и производњи животних намирница, посебан акценат се даје на анализу присуства појединих патогених и токсиногених врста микроорганизама.

У прилогу 1 овог елабората дате су врсте и методе испитивања различитих материјала које се врше у Микробиолошкој лабораторији

 

6. Оспособљеност лабораторије

Лабораторија је, како својом техичком и материјалном опремљеношћу, тако и кадровским саставом, оспособљена да изврши наведена испитивања.

 

7. Студијски програми и предмети који користе Лабораторију

Следећи студијски програми и предмети користе Лабораторију:

(а) основне академске студије - Микробиологија, Индустријска микробиологија, Микробиологија хране, Микробиологија воде и санитација у производњи хране, Микроорганизми и алтернативна пољопривреда (проф. др Драгутин Ђукић, др Лека Мандић); Биологија (др Предраг Вељовић, др Горан Марковић); Фитопатологија (др Драго милошевић);

(б) дипломске академске - мастер - Еколошка микробиологија (проф. др Драгутин Ђукић, др Лека Мандић);

(в) докторске студијске програме - Регулација микробиолошке активности земљишта, Биодиверзитет микроорганизама, Микробиологија хране (проф. др Драгутин Ђукић, др Лека Мандић)

 

8. Простор и локација лабораторије

8.1. Простор, површина и намена

Лабораторија за микробиологију располаже са ????????????? радне површин и чине је два дела, радна соба и помоћна просторија (Слика 1). Радна соба површине ????????? представља простор у којем се врше анализе различитих стерилно узетих узорака, инкубација микроорганизама и њихова детерминација, чување реагенаса, хемикалија и посуђа. Помоћна просторија површине  ????????? служи  за припрему узорака за анализу, припрему, кување и стерилизацију хранљивих подлога, прање посуђа и уништавање употребљеног материјала,.

Одржавање чистоће и потребне стерилности лабораторијског простора и опреме обавља се редовно.

 

9. Локација лабораторије

Лабораторија се налази у приземљу у левом павињону Агрономског факултета у Чачку.

 

10. Oпрema

Лабораторија је снабдевена потребном опремом за анализу, узорковање, као и пратећим прибором и материјалом. У лабораторији се води рачуна о редовној набавци нове опреме, одржавању, еталонирању, као и специфичним обукама особља. Опремом рукују лица обучена за рад.

Важнија опрема је наведена у Табели 1.

Табела 1. Важнија опрема

Аутоклав

Sutjeska, Beograd

Влажна стерилизација микробиолошких подлога и материјала при повишеном притиску

1

Ламинар комора

IBK 1H2, Iskra

Стерилно засејавање хранљивих подлога

1

Термостат комора

Termo 120. DEMA, Ilirska Bistrica

Инкубација засејаног микробиолошког материјала

1

Центрифуга

LC 320, Tehnica - Železniki

Издвајање производа метаболизма м.о. из течног раствора

1

Суви стерлизатор

ST - 06, Instrumentaria - Zagreb

Стерилизација стакленог материјала и другог прибора отпорног на високе притиске

1

Водено купатило

TKST

Припрема микробиолошких раствора, тиндализација

1

Механичка тресилица

THYS 2, Veb MLW, Labortchnik Ilmenau

Припрема узорака за засејавање

1

Турбидиметар

1680 HACh Chemical Company

Праћење процеса ферментације

1

Бројач колонија

EŠKO 3 Tehnica - Železniki

Бројање израслих колонија м.о.

1

Бинокуларни стерео микроскоп

Studar MB-310

Преглед различитих представника м.о.

1

Магнетна мешалица

MM 530, Tehnica - Železniki

Припрема узорака за засејавање

1

Техничка вага

EW 150-3M, Kern GmBH

Припрема подлога и раствора

1

 

Прилог 1.

Врсте и методе испитивања различитих материјала које се врше у Микробиолошкој лабораторији

 

Број.

Предмет испитивања

Материјал/производ

Област испитивања

Врста испитивања или карактеристика која се мери

Метода испитивања

1.

Земљиште

Број микроорганизама

Укупан број

Индиректни метод засејавања на  земљишном агару (Pochon, tardieux, 1962)

Гљива

Индиректни метод засејавања на  Чапековом агару

Актиномицета

Индиректни метод засејавања на  синтетичком агару

Целулолизатора

Индиректни метод засејавања на  Waksman-Carey подлози

Aminifikatora

Индиректни метод засејавања на  MPA агару

Азотобактер

Индиректни метод засејавања на  Фјодоровој подлози

Олигонитрофили

Индиректни метод засејавања на  Фјодоровој подлози

Амилолизатори

Индиректни метод засејавања на  скробном агару

Ензимска активност

Протеиназа

Метод Ромејка, 1969

Уреаза

Метод Tabatabai, 1972

2.

Вода

Број микроорганизама

Укупан број

Индиректни метод засејавања на МПА подлози

Гљива

Индиректни метод засејавања на Чапековој подлози

Salmonella

Службеми лист СФРЈ, 25, 1980.

E. coli

Службеми лист СФРЈ, 25, 1980.

3.

Животне намирнице, млеко, месо, јаја

Број микроорганизама

Укупан број

Службеми лист СФРЈ, 25, 1980., метод 1

Salmonella

Службеми лист СФРЈ, 25, 1980., метод 8

Сулфиторедукујуће клостридије

Службеми лист СФРЈ, 25, 1980., метод 10

E. coli

Службеми лист СФРЈ, 25, 1980., метод 12

Плесни и квасци

Службеми лист СФРЈ, 25, 1980., метод 4

4.

Ваздух

Број микроорганизама

Укупан број

Седиментациони метод

5.

Сточна храна

Број микроорганизама

Укупан број

Службеми лист СФРЈ, 15, 1987.

Salmonella

Службеми лист СФРЈ, 15, 1987.

Сулфиторедукујуће клостридије

Службеми лист СФРЈ, 15, 1987.

Плесни и квасци

Службеми лист СФРЈ, 15, 1987.

E. coli

Службеми лист СФРЈ, 15, 1987.