Čačak:
 
 
web mail       Serbian

University of Kragujevac
Faculty of Agronomy in Čačak

  • Slide-1-eng
  • Slide-2-eng
  • Slide-3-eng

vladimir_kurcubic


E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефон: 032 303 400

 

Личниподаци

Рођен 06.06.1964. године. Држављанин Републике Србије. Има двоје деце.Живи и ради на Агрономском факултету у Чачку.

 

Образовање

Завршио основну школу у Чачку 1978 године и средњу медицинску школу у Чачку 1982 године, са одличним успехом.

Уписао Ветеринарски факултет Универзитета у Београду 1982 године. Након одслужења војног рока (ЈНА), започео студије на Ветеринарском факултету у Београду 1983 године, одсек Ветеринарска медицина. Дипломирао на Ветеринарском факултету у Београду 16.03.1989 године, са просечном оценом 8,74.

Исте године, као стипендиста Републичког Фонда за науку, уписао прву годину постдипломских магистарских студија на одсеку ветеринарска превентивна медицина, на Ветеринарском факултету Универзитета у Београду.

Пред испитном комисијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде положио стручни испит 28.06.1991 године.

Успешно одбранио магистарску тезу под насловом „Серолошка испитивања говеда на инфекцију вирусом Бовине вирусне дијареје" 20.10.1993 године, и на основу тога добио диплому о стеченом академском називу Магистар ветеринарских наука (просечна оцена 9,40).

Успешно одбранио докторску дисертацију под називом "Упоредно испитивање имуногености моновалентне и  поливалентне  инактивисане  вакцине припремљене од вируса говеђе дијареје" 11.06.2004. године, на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду, и стекао академски назив доктора ветеринарских наука.

Служи се енглеским језиком.

 

Запослења и Академска каријера

Прво запослење у д.д. „Сточар" Чачак, 01.04.1989. године, као шеф ветеринарске службе на сопственој фарми у Мрчајевцима и кооперацији.

У Ветеринарском специјалистичком институту „Краљево" и Ветеринарској станици у Горњем Милановцу завршио приправнички стаж (једну годину, по 6 месеци. Положио стручни испит 28.04.1991. године.

До 10.04.1995. године радио је као руководилац ветеринарске службе Д.Д. СТОЧАР, Чачак, а затим до 10.04.1977. године као управник погона за клање животиња и прераду меса д.д. „Сточар" Чачак.

Приватна ветеринарска амбуланта, Катрга, од 10.04.1997. до 01.10.1998. године - обављао послове теренског ветеринара.

 

Академска каријера

Агрономски факултет Чачак - изабран 01.10.1998. године за асистента на предмету Зоохигијена са основама ветеринарства (ужа научна област: ветерина), и реизабран априла 2003. године.

Агрономски факултет Чачак - изабран 29.06.2006. године у звање доцента за ужу научну област технологија анималних сировина, и реизабран током 2011. године.

Агрономски факултет Чачак - изабран 14.11.2012. године у звање ванредног професора за ужу научну област технологија анималних сировина, у ком статусу је до данас.

 

Научна делатност

Аутор је 108 научних радова и саопштења, 1 практикума, 2 приручника и једног техничког и развојног решења - битно побољшан постојећи производ или технологија.

Учествоваo је у реализацији више домаћих пројеката и једног међународног пројекта.

Међународни научно-истраживачки пројекти који су имали финансирање од стране међународних институција:

1)      Учесник успешно реализованог пројекта: "Attivita di sostegno perlo sviluppo della filiera latte in Serbia (area di Cacak)" - „Активности подршке развоју млекарства у Србији (регија Чачка)", финансиран од стране Министарства спољних послова Италије, реализован од стране седам (7) истраживача Агрономског факултета у Чачку и истраживача са Instituto Sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani", Milano, Italija, у трајању од 18 месеци, од 2005. до 2007. године.

2)      Одговорно лице за израду студије изводљивости за оснивање Центра за развој агро-бизниса на Пештеру, сачињене за потребе конзорцијума UNOPS-EUPROGRES-a. Припремљена је од стране већег броја истраживача и стручњака, под окриљем Агрономског факултета у Чачку, као консултантске куће, уговором бројUNOPS-EUPROGRES-2012-S-018.

а) у ранијем периоду

1) Сарадник на истраживачко-развојном пројекту Републичког фонда за технолошки развој: „Истраживање могућности производње дијагностичких средстава за дијагностику неких заразних болести домаћих животиња и зооноза", 1989-1990.

2) Истраживач-сарадник на технолошком пројекту „Организација и унапређење робних фармера у сточарству", ев. бр. пројекта БТР.5.05.0536.А., који је финансирало Министарство науке, у трајању од 3 године (01.01.2002 до 31.12.2004. године). НИО реалзатори пројекта су били Агрономски факултет Чачак, Пољопривредни факултет Земун, Пољопривредни факултет Нови Сад и Пољопривредни факултет Лешак. На пројекту је учествовало 5 организација корисника - партиципаната и 21 истраживач са укупно 81 истраживачких месеци.

3) Сарадник и реализатор на посебном пројекту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ) „Подршка развоју удружења одгајивача свиња „Чачак" - образовање и тренинг фармера", одобреног Закључком Владе Републике Србије 05 број 32-1358 од 10.марта 2005. године. Време трајања пројекта: од 01.04.2005. године до 31.08.2005. године.

б) у току последњег изборног периода

1) Истраживач-сарадник на Пројекту из групе интегралних и интердисциплинарних истраживања за период 2011-2014 (III), Но. 046009: "Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту", који финансира Министарство науке. НИО носиоц пројекта је Институт за хигијену и технологију меса - Београд, а једна од НИО учесница је Агрономски факултет Чачак. Руководилац пројекта је др Лазар Турбатовић, научни саветник. Пројекат је започео 01.01.2011. године, у трајању од 4 године.

2) Истраживач-сарадник на Пројекту из програма технолошког развоја, Но. ТР 31001: „Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара", који финансира Министарство науке. НИО реализатори су Пољопривредни факултет Приштина - Зубин Поток и Агрономски факултет Чачак, руководилац пројекта др Зоран Илић, редовни професор. Пројекат је започео 01.01.2011. године, у трајању од 4 године.

3) Истраживач-сарадник на технолошком пројекту Но. 20015: „Примена савремених трендова у производњи, репродукцији, превентиви и здравственој заштити преживара у циљу њихове добробити и биосигурности", који финансира Министарство науке. НИО реализатори су Пољопривредни факултет Приштина - Зубин Поток и Агрономски факултет Чачак, руководилац пројекта др Зоран Илић, ванредни професор. Пројекат је започео 01.04.2008. године, у трајању од 3 године.

4) Учествовао на такмичењу за најбољу технолошку иновацију у Србији 2007. године, под покровитељстом  Министарства науке и заштите животне средине, као вођа тима „КОРИФЕЈИ" (шифра ПР1273К22), са иновативним производом - млеко обогаћено (фортификовано) селеном. Осмочлани тим се пласирао на  ранг листи прве категорије тимова на 17. место.

5) Један од извршиоца успешно реализованог посебног пројекта МПШВ „Програм директне едукације, тренинга и издавања брошура за пољопривредне произвођаче (чланове УОС Чачак) - примена најсавременијих биотехнолошких метода, супериорне генетике и контроле квалитета производа у циљу повећања професионалних компетенција фармера и увећања вредности сертификоване робе и производа", а о чему сведочи Уговор Удружења одгајивача свиња „Чачак" Чачак и МПШВ број 401-00-7367/2-2006-03 од 20.07.2006.

6) Један од извршиоца успешно реализованог пројекта „Програм директне едукације, тренинга и издавања брошура за пољопривредне произвођаче (чланове УОГ „Градина" Чачак) - активности подршке развоју говедарства моравичког, рашког и златиборског округа", о чему сведочи Уговор Удружења одгајивача говеда „Градина" Чачак и МПШВ број401-00-07529/ 2-2006-03 од 24.05.2006. године. Време трајања пројекта: мај-новембар 2006. године (7 месеци).

7) Један од извршиоца успешно реализованог пројекта „Едукација и медијски трансфер знања у пољопривреди", реализованог у сарадњи са МПШВ (Уговор Удружења одгајивача свиња „Чачак" и МПШВ број 401-00-7965/2007-03 од 27.11.2007. Време трајања пројекта: децембар 2007 - јун 2008. године (7 месеци).

8) Шифра пројекта: Уговор Удружења одгајивача говеда „Градина" Чачак и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број401-00-7960/2007-03 од 21.11.2007. године. Назив пројекта: „Едукација у пољопривреди", а о чему сведочи, приступили смо реализацији наведеног пројекта. Финансира: МПШВ. Време трајања пројекта: децембар 2007 -  јун 2008. године (7 месеци). Руководилац пројекта: др Милун Петровић, дипл. инг. Статус наставника у пројекту: извршиоц - едукатор. Број месеци-година: 7 месеци.

 

Публикације